Available courses

 • Manager: เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 • Manager: สรยุทธ ชำนาญเวช
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Manager: จณิสดา สกุลสำเภาพล
 • Manager: ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
 • Teacher: monchai leesombatpaiboon
 • Teacher: Panuwat Lertsithichai
 • Teacher: Sompol Permpongkosol
 • Teacher: Narongsak Rungsakulkij
 • Teacher: Piya Samankatiwat
 • Teacher: Thongchai Sukarayothin
 • Teacher: Pongsatorn Thangtawee
 • Teacher: Wit Viseshsindh
 • Teacher: Yodying Wasutit
 • Teacher: กิตติณัฐ กิจวิกัย
 • Teacher: ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์
 • Teacher: กิดากร กิระนันทวัฒน์
 • Teacher: ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต
 • Teacher: วิสูตร คงเจริญสมบัติ
 • Teacher: วชิร คชการ
 • Teacher: ชลลดา ครุฑศรี
 • Teacher: สยาม ค้าเจริญ
 • Teacher: มณเฑียร งดงามทวีสุข
 • Teacher: จักรพันธ์ จิรสิริธรรม
 • Teacher: ประกาศิต จิรัปปภา
 • Teacher: สรายุทธ ดำรงค์วงศ์ศิริ
 • Teacher: ฐิติ ตันติธรรม
 • Teacher: พงศธร ตั้งทวี
 • Teacher: ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์
 • Teacher: ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
 • Teacher: พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ
 • Teacher: ธาริน ธรรมพงษา
 • Teacher: สุรเวช น้ำหอม
 • Teacher: อัตถพร บุญเกิด
 • Teacher: อำไพพรรณ บุญไทย
 • Teacher: เชาวนันท์ พรวรากรณ์
 • Teacher: ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์
 • Teacher: ปิยนุช พูตระกูล
 • Teacher: สามารถ ภูวไพรศิริศาล
 • Teacher: ศนิ มลกุล
 • Teacher: วัฒนา มหัทธนกุล
 • Teacher: สมคิด มิ่งพฤฒิ
 • Teacher: ปรมินทร์ ม่วงแก้ว
 • Teacher: ณรงคศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
 • Teacher: เจริญ ลีนานุพันธุ์
 • Teacher: ปริญญา ลีลายนะ
 • Teacher: สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
 • Teacher: มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์
 • Teacher: คชินท์ วัฒนะวงษ์
 • Teacher: วธู วาสนสิริ
 • Teacher: ยอดยิ่ง วาสุถิตย์
 • Teacher: จุมพล วิลาศรัศมี
 • Teacher: วิทย์ วิเศษสินธุ์
 • Teacher: ประเสริฐ ศัลยวิวรรธน์
 • Teacher: ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์
 • Teacher: ธงชัย ศุกรโยธิน
 • Teacher: ชาญณรงค์ ศุภเวชกรกิจ
 • Teacher: บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง
 • Teacher: ปิยะ สมานคติวัฒน์
 • Teacher: เปรมสันต์ สังฆ์คุ้ม
 • Teacher: อัจฉริย สาโรวาท
 • Teacher: พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
 • Teacher: งามเฉิด สีตภาหุล
 • Teacher: วิกรานต์ สุรกุล
 • Teacher: วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
 • Teacher: รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
 • Teacher: เอก หังสสูต
 • Teacher: ปิติโชติ หิรัญเทพ
 • Teacher: สุกษม อัตนวานิช
 • Teacher: ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
 • Teacher: สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์
 • Teacher: กรกช เกษประเสริฐ
 • Teacher: ชินเขต เกษสุวรรณ
 • Teacher: พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์
 • Teacher: ปิยะ เชิญถนอมวงศ์
 • Teacher: สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
 • Teacher: ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
 • Teacher: พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
 • Teacher: เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
 • Teacher: ศิริวุฒิ โภคนันท์
 • Teacher: สุชาต ไชยโรจน์

Breast

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: ประกาศิต จิรัปปภา
 • Teacher: ยอดยิ่ง วาสุถิตย์
 • Teacher: ธงชัย ศุกรโยธิน
 • Teacher: รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
 • Teacher: ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย

CVT

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: สยาม ค้าเจริญ
 • Teacher: มณเฑียร งดงามทวีสุข
 • Teacher: ปริญญา ลีลายนะ
 • Teacher: ปิยะ สมานคติวัฒน์
 • Teacher: สุกษม อัตนวานิช
 • Teacher: ปิยะ เชิญถนอมวงศ์
 • Teacher: สุชาต ไชยโรจน์

General

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: จักรพันธ์ จิรสิริธรรม
 • Teacher: ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
 • Teacher: สามารถ ภูวไพรศิริศาล
 • Teacher: จุมพล วิลาศรัศมี
 • Teacher: วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
 • Teacher: ปิติโชติ หิรัญเทพ

HPB

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: พงศธร ตั้งทวี
 • Teacher: สมคิด มิ่งพฤฒิ
 • Teacher: ปรมินทร์ ม่วงแก้ว
 • Teacher: ณรงคศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
 • Teacher: วธู วาสนสิริ
 • Teacher: วิกรานต์ สุรกุล

Neuro

Category: Surgery
 • Manager: Atthaporn Boongird
 • Manager: Ake Hansasuta
 • Manager: Taweesak Janwityanujit
 • Manager: moji ji
 • Manager: สรยุทธ ชำนาญเวช
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: วัฒนา มหัทธนกุล
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Manager: พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
 • Manager: เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
 • Manager: ศิริวุฒิ โภคนันท์

Pediatric

Category: Surgery
 • Manager: Sani Molagool
 • Manager: พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง

Plastic

Category: Surgery
 • Manager: เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: กิดากร กิระนันทวัฒน์
 • Teacher: ฐิติ ตันติธรรม
 • Teacher: สุรเวช น้ำหอม
 • Teacher: อัจฉริย สาโรวาท
 • Teacher: งามเฉิด สีตภาหุล

Trauma

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Manager: ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
 • Teacher: Pongsasit Singhatas
 • Teacher: Preeda Sumritpradit
 • Teacher: Tharin Thampongsa
 • Teacher: ชลลดา ครุฑศรี
 • Teacher: ธาริน ธรรมพงษา
 • Teacher: พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์

Urology

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: กิตติณัฐ กิจวิกัย
 • Teacher: เจริญ ลีนานุพันธุ์
 • Teacher: วิทย์ วิเศษสินธุ์
 • Teacher: เปรมสันต์ สังฆ์คุ้ม
 • Teacher: ชินเขต เกษสุวรรณ
 • Teacher: พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์

Vascular

Category: Surgery
 • Manager: ทวีพร พรหมมา
 • Manager: เพชร ศรียอดเวียง
 • Teacher: ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์
 • Teacher: เชาวนันท์ พรวรากรณ์
 • Teacher: ปิยนุช พูตระกูล
 • Teacher: ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
 • Teacher: สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์