การใช้งานระบบ HIS ส่วนของ OPD

Answer

รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลทางเดินหายใจผู้ป่วยให้มีทางเดินหายใจให้โล่ง