ระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย (LAB)
งานห้องปฏิบัติการวิจัย
สำนักงานวิจัย วิชาการ และนวัฒกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Sign In

หมายเหตุ : บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ รามาฯ เช่น อาจารย์ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เภสัช นักวิจัย หรือ เจ้าหน้าที่รามาฯ ให้ใช้ Username/Password เดียวกันกับระบบ HR i-Service หรือ ระบบคีย์ยา ในการเข้าใช้ระบบ!
Version 2.0
Update 1 กรกฏาคม 63

3 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

พัฒนาระบบโดย ฝ่ายสารสนเทศ

สอบถาม : คุณเกรียงไกร พิพิธหิรัญการ โทร :0498; 083-0110-273 อีเมล์ : kriangkrai.pit@mahidol.ac.th
ระบบรองรับการทำงานบน Web Browser : Chrom และ Firefox Version ล่าสุด เท่านั้น