รายการที่แก้ไข วันที่ 01.06.2017

1. กำหนดระยะเวลาในการ Approve แต่ละระดับจำนวน 2 วันทำการ (ไม่นับ เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น)

2. 15.00 น. ของทุกวันจะมีการแจ้งเตือนด้วย mail mahidol

3. ลาพักผ่อน ต้องบันทึกก่อนล่วงหน้า 3 วัน Ex วันนี้วันที่ 01.03.2018 สามารถขอลาพักผ่อนได้ตั้งแต่วันที่ 04.03.2018 เป็นต้นไป (นับ 1 ตั้งแต่วันที่บันทึก)

4. ลาป่วย ระบบจะคำนวน ระยะเวลา ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องแนบเอกสาร (ไม่แนบ Save ไม่ได้)

5. ลาป่วย สามารถลาล่วงหน้าได้ (กรณีแพทย์สั่ง) แต่ต้องแนบเอกสาร

6. การยกเลิกวันลา ระบบจะ Delete Record ทิ้งเลย

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 01.02.2018

1. ลาพักผ่อนต่างประเทศ ต้องบันทึกก่อนล่วงหน้า 15 วัน

2. มี Screen สำหรับตรวจสอบการลาพักผ่อนต่างประเทศ (ยกเลิกแล้ว)

(ปรับ Flow ให้เป็น พนักงาน Print + ลงนาม เสนอ adminทำอนุมัติไปต่างประเทศ)

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 28.02.2018

1. SAP ไม่สามารถ Key วันลาที่เริ่มต้นด้วยวันหยุดได้ (ทำผ่าน LSMW ได้)

- กรณีเป็น Backoffice จะใช้ Holiday calendar

- กรณีเป็น NRSE ทุกวันเป็นวันทำการ จะ Key ได้

 

รายการที่แก้ไข วันที่17.04.2018

1. ปรับขั้นตอนการ ผูกคน+หัวหน้า

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 11.05.2018

1. การเรียงลำดับ "อนุมัติการลา" เรียงลำดับจาก สี , วันที่ลา , วันที่บันทึก

2. "อนุมัติการลา" เพิ่มเติม รหัสบุคคล+ชื่อ / Quota + ใช้ไป

3. กรณี เป็น Approver น่าจะเห็น "ตรวจสอบใบลาในหน่วยงาน"

4. Admin ควรเป็นผูกระดับ งาน/ฝ่าย ขึ้นไป ไม่ควรย่อยขนาด หน่วยงาน

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 16.05.2018

1. เพิ่มคำว่า "/มีใบรับรองแพทย์" กรณีมีการแนบเอกสาร

2. หน้า อนุมัติการลา เพิ่มเติม การแสดงผล การพิจารณาอนุมัติลำดับก่อนหน้า

3. เพิ่ม รายงานสรุปการลาประจำวัน (แสดงผลจำนวนผู้ลาในแต่ละวัน) ผู้อนุมัติการลา

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 01.06.2018

1. Lock เรื่อง Quota ทีมีอยู่ เพียงพอต่อการลาหรือไม่ ถ้าไม่มี ไม่อนุญาติให้บันทึก แสดงหมายเหตุว่า "Quota คงเหลือไม่พอสำหรับการลาครั้งนี้"

2. Lock เรื่อง สิทธิการลาประเภทต่างๆ ถ้าไม่มี Quota ในการลาประเภทนั้น ๆ แสดงหมายเหตุว่า "ท่านไม่มีสิทธิในการลาประเภทนี้"

3. ต้องสามารถลาป่วยในวันปัจจุบันได้

4. กรณีลาป่วยในปีงบประมาณ เกิน 30 วันแล้ว ให้แสดงหมายเหตุว่า "ลาป่วยเกิน30วันในปีงบประมาณนี้ กรุณาติดต่อ Admin หน่วยงานของท่าน"

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 02.07.2018

1. ลาพักผ่อนต่างประเทศ มีปัญหาเรื่องการนับ จำนวนวัน เพื่อหักQuota เนื่องจากระบบนับ startdate - enddate = จำนวนวัน

แล้วนำมา - กับ Quota แต่ถ้า admin แก้ไขตารางการทำงานใน SAP ไม่สามารถนำมาเป็นเงื่อนไขในการคำนวณได้

*** ต้องเปลี่ยนเป็นการใช้ (ตัวเลขจาก Field จำนวนวันทำงาน) เพื่อใช้ในการหักลบแทน ***

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 03.08.2018

1. ตัดตำแหน่ง บุคลากร, มีตำแหน่งบริหาร ออก ในส่วนเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงนาม

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 28.08.2018

1. ปัญหา Approver เก็บข้อมุลไม่ถูกต้อง (แก้ช่วงบ่าย) OK

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 29.08.2018

1. การแสดงผลใน รายงานข้อมูลจาก SAP ต้องเรียกดูข้อมูลเฉพาะลูกน้องตัวเองเท่านั้น

2. การลาครอ่มปีงบประมาณ ต้องทำไม่ได้ เช่น start 27.08.2018 Enddate 02.10.2018

3. การทำงานของระบบช้า จัดทำ Index

4. รายงานอัตรากำลัง นำปฏิทินวันหยุดมาแสดงด้วย อาจเล่นด้วย สี แทน

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 30.08.2018

1. กรณี ใบลา ไม่ได้รับอนุมัติ status เป็น TERMIATED เมื่อบุคลากร ต้องการจะลาใหม่ ระบบไม่ยอมให้ลา และต้องไม่แสดงสัญลักษณ์ยกเลิกใบลา

และสามารถ สร้างใหม่ในวันเดียวกันได้

 

รายการที่แก้ไข วันที่ 10.09.2018

1. เพิ่มเติม ตารางการทำงาน เพื่อแก้ปัญหา คนที่ทำงานเป็นเวรเป็นกะ ใช้ระบบ ลาออนไลน์

2. เพิ่ม Table TatDWsheduleLeave เพื่อเก็บตารางการทำงานควบคู่กับการลา กลุ่มเป้าหมายคือ คนที่ WS = NRSE,SHIF,OFF,SHxx

3. เพิ่มเวลาการแจ้งเตือนด้วย Mail เป็น 2 รอบต่อวัน 10.00 / 15.00 น.