ลงทะเบียนหมายเลขผู้ป่วย (HN)

กรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนทำบัตรแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถนำเลขบัตรโรงพยาบาล (HN) นัดหมายหน่วยตรวจที่ต้องการได้ค่ะ


ตรวจสอบหมายเลขผู้ป่วย (HN)

© 2567 งานเวชระเบียน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล.