ตรวจสอบผลการลงทะเบียนฯ

โปรดระบุข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน


เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
โปรดระบุวัน/เดือน/ปีเกิด (ตัวอย่าง 01/01/2560)
+
=
โปรดระบุคำถามยืนยันตัวบุคคล โดยทำการบวกเลขที่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น 2 + 2 = 4

© 2567 งานเวชระเบียน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล.