คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

        ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนที่รับผิดชอบ การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การวางแผน การดูแลครอบครัวและชุมชน และการประเมินผล  การทำงานร่วมกันในชุมชน เครือข่ายทางสังคม  คุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แลกเปลี่ยนแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ

      Nursing care practices for individuals, families, target groups and communities; Application of nursing theories and related theories, evidence based practice, assessment, and diagnosis, planning, family and community care, and evaluation; community engagement, social networks, nursing ethics related to community nurse practitioners, exchange best practices both local and international levels

Course Description

          Nursing science and nursing research; development of a conceptual framework for research; issues in selected research design and validity; theory of sampling and sample size determination, measurement theory, instrument development and data collection; data management; research ethics; issues and trends in research

Course Description

    Analysis, critique, and evaluate of concepts, theories and research including health policies related to chronic illness; systematic review of related research around a specific problem of an interested chronic illness group; propose interested research issues on chronic patients and families

 Course Description  

              Philosophical and theoretical foundation of gender and health; Methodological approaches to gender and health research; The linkage of research related to contemporary gender health issues across life span and cultural diversity; Presentation of research ideas for further study in selected area of interest with regard to gender and health. 

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

         ศาสตร์ทางการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ประเด็นความตรงของการวิจัยและการออกแบบการวิจัยที่คัดสรร ทฤษฎีการสุ่มและการกำหนดขนาดตัวอย่าง ทฤษฎีการวัด การพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล จริยธรรมการวิจัย ประเด็นและแนวโน้มในการวิจัย

          Nursing science and nursing research; development of a conceptual framework for research; issues in selected research design and validity; theory of sampling and sample size determination, measurement theory, instrument development and data collection; data management; research ethics; issues and trends in research

Course Description 

              การประยุกต์สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยค านึงถึงจริยธรรมการ วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดซ้ า การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมพหุ การวิเคราะห์จ าแนก พหุ การวิคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ และ วิเคราะห์พหุระดับ การแปลความหมาย และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

              Application of multivariate statistical analyses to health sciences research with regard to research ethics; analysis of repeated measure, multivariate analysis of variance and covariance, multiple classification analysis, logistic regression analysis, discriminant analysis, cluster analysis, exploratory factor analysis, path analysis, analysis of structural equation modeling, multiple group analysis, and analysis of hierarchical linear modeling; data interpretation and reporting.