คำอธิบายรายวิชา

          พัฒนาการตามวัยของผู้ใหญ่ ระบาดวิทยาและผลกระทบของความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่ต่อบุคคลและครอบครัว  การปรับตัวต่อภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและเรื้อรัง แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤต  แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การจัดการอาการ ระบาดวิทยา   พยาธิสรีรสภาพ การประเมินผู้ป่วย  การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษา พยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่เจ็บป่วยวิกฤตและเรื้อรังที่พบบ่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหลอดเลือดส่วนปลาย และระบบหายใจ

Life span developmental of adult;  epidemiology and effects of  common health problems in adult population and their families; adaptation to critical and chronic health conditions; critical care concept and model; chronic care concept and models; symptom management; epidemiology, pathophysiology, health assessment, use of medical technology and evidence based knowledge to care for adult patients and families suffering from critical and chronic health conditions related to cardiovascular, peripheral vascular, and respiratory systems