คำอธิบายรายวิชา        

แนวคิดการบำบัดเสริมและการแพทย์ทางเลือก  แนวคิดจิตประสาทภูมิคุ้มกันและการแพทย์ทางเลือก ทฤษฎีไคน์แมน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ การใช้สุคนธบำบัด  การใช้พลังบำบัด  การสะกดจิต  การฝึกสมาธิ  การนวดกดจุดฝ่ามือ การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดเด็ก การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  โยคะ  การใช้ผลวิจัยในการบำบัดเสริม และการแพทย์ทางเลือก  

Concepts of complementary therapy and alternative medicine, psychoneuroimmunology and alternative medicine, Kleinman’s Explanatory  Model, cultural diversity in health care, aromatherapy, energy healing, hypnotherapy, meditation, hand reflexology,  foot reflexology,  baby massage, Thai traditional massage for health promotion,  yoga, research utilization in complementary therapy and alternative medicine