คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

                   ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์  โครงสร้างและการแสดงออกทางพันธุกรรม  การผันแปรทางพันธุกรรมในเด็ก กลไกการเกิดมะเร็ง  การควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกายเด็ก  ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์  ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง  การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาทและภูมิคุ้มกัน  เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ในเด็ก กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกายเด็ก

                   Cell biology and homeostasis;  human genetics, genetic mutation in children; carcinogenesis; pathophysiology of different body systems in pediatrics, immune system, cardiac and circulation system,  respiratory system, renal system, hematologic system, gastrointestinal hepatobiliary and pancreatic system, endocrine system and metabolism,  nervous system, reproductive system, musculoskeletal system, psychoneuroimmunology; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics in children; drugs affecting children body systems