คำอธิบายรายวิชา(Course Description) 

                  ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ โครงสร้างและการแสดงออก ทางพันธุกรรมการผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน กลไกการเกิดมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกันและ การควบคุม ระบบประสาท และ การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาท และภูมิคุ้มกัน การควบคุมการท างานของ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบต่อม ไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุ ศาสตร์ กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของร่างกายและพิษวิทยา 

                   Cell biology and homeostasis; medical microbiology; human genetics, genetic mutation, gene therapy; carcinogenesis; immune regulation; regulation of nervous system and psychoneuroimmunology; regulation of cardiac and circulation system; regulation of respiratory system; regulation of renal system; regulation of hematologic system; regulation of digestive system; regulation of endocrine system and metabolism; regulation of reproductive system; musculoskeletal system; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics, drugs affecting body systems; toxicology and poison