คำอธิบายรายวิชา(Course Description) 

              สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการถดถอย และการทดสอบไคสแควร์ การฝึก ปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอ่าน การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูล

              Descriptive and inferential statistics Z-test, t-test, analysis of variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), correlation, regression, and Chi-square test, data analysis practice by using computer program, reading, interpretation, and presentation the results