คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

           ระบาดวิทยาและผลกระทบของความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่อบุคคลและครอบครัว การปรับตัวต่อภาวะเจ็บป่วย แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง การตอบสนองของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง  พยาธิสรีรวิทยา การจัดการอาการ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จริยธรรมและการดูแลแบบประคับประคอง การแพทย์ทางเลือก ความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ ระบบโลหิตวิทยาและภูมิต้านทาน ระบบหายใจ ระบบประสาท ไต และมะเร็ง

          Epidemiology and effects of common health problems in adult and elderly population and their families; adaptation to illnesses; concept and model of care in critical, acute, and chronic care; coping of patient and family with cancer; pathophysiology; symptom management model; rational drug uses; ethics and palliative care; complementary therapy; advanced medical technology,  evidence based knowledge in caring for adult, elderly patients as well as families related to cardiovascular, hematological and immunological system, respiratory, neurology, renal, and oncology