คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

          พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาล มโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่ เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความเครียดและการปรับตัวของบุคคลและ ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง หลักการให้คําปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์และ ประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร 

          Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about interpersonal relationships, stress and coping of individuals and family, health behavior and self-care, counseling and motivational enhancement principles; analysis and evaluation of selected theories