คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

            ทฤษฎีการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ประเด็นและแนวโน้มปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย พยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วย แนวคิดทฤษฎีด้านการรักษาพยาบาลในการดูแลทารกและเด็กป่วยภาวะวิฤตและเรื้อรัง การดูแลต่อเนื่อง การดูแลระยะท้ายของชีวิต ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย สิทธิเด็ก

           

                   Growth and child development theories from birth to adolescence, innovation/technology in advanced  health promotion, disease prevention, and health restoration, issues and trends of common problems and diseases, pathophysiology of diseases, concepts and theories in critical and chronic care, continuing care, end of life care, ethics, law and childs rights