แนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในมนุษย์  พันธุกรรมที่เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและความผิดปกติของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม  จิตเภสัชวิทยาและจิตเภสัชเพื่อการบำบัด  การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยาในการวางแผนให้การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช

Concepts, hypotheses and theories related to human behaviors. Factors related to the development and changes of human behaviors. Human genomes related to mental disorders and the disorders of thought, emotion, and behaviors. Concepts and principles of psychopharmacology, mechanisms of actions and selections of pharmacological agents used to treat psychiatric disorders, undesirable effects and their management. Apply knowledge related to biological bases of human behavior and psychopharmacology to plan nursing interventions for persons with psychiatric disorders