คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

(ภาษาไทย) ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์ในผู้สูงอายุ โครงสร้างและการแสดงออกทางยีนส์  การผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ กลไกการเกิดมะเร็ง  การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาท และภูมิคุ้มกัน  การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์  ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ระบบภูมิคุ้มกัน  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและสารพิษ  ปฏิกิริยาต่อกันของยาที่ต้องเฝ้าระวังในผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

(ภาษาอังกฤษ) Cell biology and homeostasis in older adults; gene structure and expression; human genetics mutation; carcinogenesis; psychoneuroimmunology; regulation of cardiac and circulation system, respiratory system, renal system, hematologic system, gastrointestinal-hepatobiliary system, endocrine and metabolism system, nervous system, reproductive system, musculoskeletal system, immune system; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics, drugs affecting body systems, toxicology and poison, drug interactions monitoring in older adults, rational drug use