คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          แนวคิดการวิจัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ  

ที่บ้าน ภัยพิบัติ การจัดการในระยะก่อนนำส่งโรงพยาบาล โภชนาการชุมชน สุขภาพจิตชุมชน ภาวะเรื้อรังและการฟื้นฟูสภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบบการวิจัยที่ใช้หลายวิธี การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา ประเด็นระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยชุมชน 

                   Concept of research in community; school health; occupational safety and environmental health; home health care; disaster; pre-hospital management; community nutrition; community mental health; chronic conditions and rehabilitation; Action Research and Participatory Action Research; Multi-method research design, focus group, Motivational interview, In depth interview, stakeholder analysis, case study; methodological issues in community research