คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

                        การซักประวัติ การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดและเด็ก การแปลผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  การบันทึกผลการตรวจร่างกาย  การคัดกรองทารกและเด็กที่มีสุขภาพเปลี่ยนแปลง คุณธรรมพยาบาลเด็ก จริยธรรมในการตรวจร่างกาย

                        History taking, physical examination in newborn and children, basic laboratory test interpretation, documentation of findings, abnormal screening for newborn and children, moral in pediatric nursing and ethics in physical examination