คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

                        การประเมิน และคัดกรองสุขภาพเด็กแบบองค์รวมในภาวะปกติ และภาวะเสี่ยง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การบันทึกผลการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ภายในขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมของพยาบาลเด็ก  และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ประสานความร่วมมือกับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพในการบำบัดทางการพยาบาลที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงเรียน สื่อสารเชิงวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางด้านสุขภาพ ศึกษาระบบการดูแลเด็กสุขภาพดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ             

Holistic health assessment and screening in well child and risk groups, history taking, physical examination, assessment and screening of growth and child development, documentation of findings, immunization, nursing care for health promotion,  disease prevention, within legal scope, ethics of pediatric nurses, and professional code of ethics;  collaboration within nursing and health care teams during nursing care at well child clinic, ambulatory care clinic, and school settings; professional communication for improving health outcomes; study of model of well child care both national and international country