วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต การบำบัดรักษา และการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช ตลอดจนระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ และการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และทฤษฎีพยาบาลมาใช้ในการวางแผนให้การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต