วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ การบำบัดครอบครัวในรูปแบบต่างๆ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน  รวมทั้งรูปแบบและระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวบำบัด พัฒนาการของครอบครัว การประเมินครอบครัว  กระบวนการและเทคนิคในการทำครอบครัวบำบัด รูปแบบของครอบครัวบำบัด และการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาครอบครัวโดยครอบครัวบำบัดรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเกี่ยวกับจิตเวชชุมชน การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน วิธีการศึกษาชุมชน การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน   รูปแบบและระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนทั้งในและต่างประเทศ