คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

          พัฒนารูปแบบนวัตกรรม แนวปฏิบัติ โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาลในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในกลุ่มที่เลือกสรร วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ระบบการพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นอยู่ สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรม แนวปฏิบัติ โครงการ กำหนดผลลัพธ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามรูปแบบนวัตกรรม แนวปฏิบัติ โครงการที่วางไว้ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลลัพธ์

            Develop model innovation clinical practice guideline project to improve quality of nursing care in adult and older adult in selected group; analyzing problems and needs of persons and families, the existing nursing and health care system provided; seeking new knowledge and evidences, synthesis into model innovation clinical practice guideline project; determining the outcomes and stakeholder involves; implementing model innovation clinical practice guideline project as planned by collaboration with health care team; evaluate the outcomes