คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการจัดระบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทอล การสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน จิตเวชและสมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่เปราะบาง และมีข้อจำกัดในการทำหน้าที่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง การดูแลระยะยาว และการดูแลระยะท้ายของชีวิต ประเด็นสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

Concepts, theories, research, and empirical evidence related to the care management system, innovation and technology Digital, health promotion and care for older persons with complex health problems, gero-psychiatic and dementia, frailty, and limited functioning in acute and chronic illness/conditions; long-term care and end of life care; social, cultural, and lego-ethical issues in aging and family care