คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบองค์รวม บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    พยาธิสรีรเภสัชวิทยา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ศิลปะ จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ เพื่อประเมิน ตัดสินใจ ออกแบบระบบการพยาบาล ให้การบำบัดทางการพยาบาลแบบองค์รวม ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนเป็นรายบุคคล ติดตามประเมินผลลัพธ์ ประสานความร่วมมือกับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกระยะของความเจ็บป่วยและระยะท้ายของชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาล

Practice advanced nursing in adults and older adults; holistic health assessment in adult and older adult; integrated nursing science, science in caring of adult and older adult, patho-physio-pharmacology, related science, technology, evidence based, aesthetic, ethics, and professional law in assessment, making decision, designing nursing system; providing holistic nursing care to individual with complex health problems; monitoring outcomes; collaboration with health care team to ensure continuity of care in every state of illness to raise the quality of care