คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

         กลไกการเปลี่ยนแปลงที่รบกวนภาวะสมดุลการทำงานของร่างกาย ผลกระทบต่อสุขภาพ พยาธิ

สรีรภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจวินิจฉัยที่สอดคล้องกับพยาธิสรีรภาพของโรคหรือความผิดปกติ โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม หลักการทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับพยาธิสภาพของโรคหรือความผิดปกติ อาการข้างเคียงของยา และปฏิกิริยาต่อกันของยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

         Mechanism of change involving homeostasis of physical functions affecting health, patho-physiological changes, signs and symptoms, diagnosis and management consistent with pathology of disease or abnormal condition, genetic disorders; principle of pharmacology related to pathology of the disease or abnormal condition, side effect of medications and drug interactions; rational drug use