คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

                   ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์  โครงสร้างและการแสดงออกทางพันธุกรรม  การผันแปรทางพันธุกรรมในเด็ก กลไกการเกิดมะเร็ง  การควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกายเด็ก  ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์  ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง  การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาทและภูมิคุ้มกัน  เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ในเด็ก กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกายเด็ก