คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

      ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์  โครงสร้างและการแสดงออกทางพันธุกรรมการผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ การบำบัดด้วยยีน กลไกการเกิดมะเร็ง  ระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุม  ระบบประสาท และ การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาท และภูมิคุ้มกัน  การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบสืบพันธุ์  ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของร่างกายและพิษวิทยา

                   Cell biology and homeostasis; medical microbiologyhuman genetics, genetic mutation, gene therapy; carcinogenesis; immune regulation; regulation of nervous system and psychoneuroimmunology; regulation of cardiac and circulation system; regulation of respiratory system; regulation of renal system; regulation of hematologic system; regulation of digestive system; regulation of endocrine system and metabolism; regulation of reproductive system; musculoskeletal system; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics, drugs affecting body systems; toxicology and poison