คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง การทดสอบค่าซี  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการถดถอย และการทดสอบไคสแควร์  การฝึกปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอ่าน การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Descriptive and inferential statistics Z-test, t-test, analysis of variance (ANOVA),                   analysis of covariance (ANCOVA), correlation, regression, and  Chi-square test, data analysis practice by using computer  program, reading, interpretation, and presentation the results