คำอธิบายรายวิชา

      แนวคิดการบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือก จิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา ทฤษฎีแบบจำลองคำอธิบาย ของไคลน์แมน หลักฐานเชิงประจักษ์ของการบ าบัดทางเลือก การประยุกต์การบ าบัดเสริมและการบ าบัดทางเลือก ในการปฏิบัติการพยาบาล

      Concepts of complementary and alternative therapies, psychoneuroimmunology, Kleinman’s Explanatory Model; evidence based of various complementary therapy, application of complementary and alternative therapies in nursing practice