คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

              แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า กลยุทธ์ที่ส าคัญของผู้น า คุณธรรมจริยธรรม ของผู้น า นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการ พยาบาล บทบาทของผู้น าการพยาบาลต่อการพัฒนาและน านโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ 

              Concepts and theories of leadership; leadership development, leadership strategy; moral and ethics for leadership; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issue related to nursing profession; nursing management; quality improvement in nursing; role of nurse leaders in health policy development and implementation