คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

         การประเมินสุขภาพขั้นสูง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

         Advanced Health Assessment;  history taking, physical examination, laboratory interpretation, differential diagnosis, primary medical care, rational drug use, chronic and palliative care, within the realm of law, ethics and professional code of ethics