คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรคเบื้องต้นในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Practice for advanced health assessment, differential diagnosis, and primary medical care for persons with health problems; providing care and treatment for chronically ill patients