คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล  การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การดำเนินการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

Identifying nursing research title; developing a research proposal; conducting research; data collecting; Interpreting data and discussing the research result ethic of research; research writing; research presenting and publishing in standard journal or academic publishing or presenting on the academic conference; ethics of academic presentation