คำอธิบายรายวิชา(Course Description)

        ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนที่รับผิดชอบ การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การวางแผน การดูแลครอบครัวและชุมชน และการประเมินผล  การทำงานร่วมกันในชุมชน เครือข่ายทางสังคม  คุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แลกเปลี่ยนแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ

      Nursing care practices for individuals, families, target groups and communities; Application of nursing theories and related theories, evidence based practice, assessment, and diagnosis, planning, family and community care, and evaluation; community engagement, social networks, nursing ethics related to community nurse practitioners, exchange best practices both local and international levels