โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด


Available courses

  • Manager: กานต์ จำรูญโรจน์
  • Manager: ผศ.พญ.ปองทอง ปูราณิธี
  • Manager: ปณิธี พูนเพชรรัตน์
  • Manager: เจษฎา อัศวธัญญาสกุล