ศูนย์ Teleconference คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจจะต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆ มิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในส่วนของวิชาการ การประชุม ระบบการเรียนการสอน และการตรวจรักษาผู้ป่วย ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แม้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างการบริการวิชาการของคณะฯ แต่ก็มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ และยังอาจส่งผลกระทบถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในพื้นที่ภัยพิบัติ หรือพื้นที่โรคระบาดอีกด้วย

การใช้ Cisco Webex Meeting

Cisco Webex Meeting เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนการสอน ทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่าง กันได้แบบไร้สาย Webex Meeting ช่วยให้การเรียนการสอนทางไกล ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สามารถมองเห็นไฟล์ หรือ เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน รวมถึงภาพวิดีโอ และสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ทั้งจากที่บ้าน ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ และทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ (PC, Tablet, Notebook, MAC, iPad, Smartphone) ด้วยคุณภาพวิดีโอระดับ High Quality และสามารถรองรับผู้เรียนได้สูงสุด 250 คน ต่อ 1 ห้องเรียน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ วิธีการใช้งาน Webex

วิธีการขอใช้งานระบบฯ เพื่อจัดกิจกรรม

  1. สำรวจการต้องการระยะสั้น และระยะยาว
  2. สามารถแจ้งความต้องการในการจัดกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaOBBqWOCloX0apQiNgzX6lql4M-

3. สามารถแจ้งความต้องการในการจัดกิจกรรมได้ที่ Line: @793bccmq

  • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมล์ หากเจ้าหน้าที่ไม่ทำการติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร 02-201-2257 คุณพิศุทธิ์
  • เจ้าหน้าที่จะทำการลงระบบ สร้างห้องประชุม และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ในส่วนของ “ตารางการเรียนการสอน และการประชุม”