สืบเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจจะต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆ มิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในส่วนของวิชาการ การประชุม ระบบการเรียนการสอน และการตรวจรักษาผู้ป่วย ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แม้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างการบริการวิชาการของคณะฯ แต่ก็มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ และยังอาจส่งผลกระทบถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในพื้นที่ภัยพิบัติ หรือพื้นที่โรคระบาดอีกด้วย
            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ผลิตแพทย์ชั้นนำด้วยปณิธานที่จะเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ

หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทำโครงการ “โครงการศูนย์ Teleconference คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในมิติของการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา การประชุมทางไกล Teleconference ในรูปแบบของห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) และระบบเว็บไซต์สัมมนา (Webminar) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ และระบบในการให้บริการวิชาการทางไกล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการสืบไป

วัตถุประสงค์

  1. จัดตั้งศูนย์ Teleconference คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  2. เพื่อพัฒนาระบบการประชุมทางไกล Teleconference ในรูปแบบของห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) และระบบเว็บไซต์สัมมนา (Webminar) ในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉิน
  3. เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการเรียนการสอน การประชุมทางไกล รวมถึงระบบการแพทย์ทางไกล และเป็นการสร้างแนวทางในการใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล Teleconference เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล