เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Cisco Webex มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผลิตภัณฑ์ Cisco Webex มาให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับอาจารย์และบุคลากร เพื่อช่วยสนับสนุนการประชุม การเรียนการสอนทางไกล การจัดอบรมและสัมมนาออนไลน์ โดยอ้างอิงเงื่อนไขการใช้บริการให้เป็นไปตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562” และ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ซึ่งมีการกำหนดในส่วนของผู้ขอใช้บริการ ดังนี้

1. การให้บริการ Cisco Webex ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เป็นบริการคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบของผู้ให้บริการคลาวด์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เป็นไปตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล์มหาวิทยาลัย และข้อมูลการประชุม ไปยังระบบของผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอกเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน กำหนดสิทธิ์ และ/หรือการใช้งานอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานของระบบ Ciso Webex

2. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการรับทราบทุกครั้ง

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานระบบ Cisco Webex และ/หรือเครื่องมือเพื่อการทำรายการไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือด้วยเหตุอื่นใด

4. มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเฉพาะฟังก์ชั่นการใช้งานประเภทหนึ่งประเภทใด หรือบริการทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทุกครั้ง ผู้มีสิทธิ์สมัครใช้บริการ ผู้มีสิทธิ์สมัครขอใช้บริการ ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ MUERP ของมหาวิทยาลัยมหิดล การหมดอายุ Account สำหรับใช้บริการระบบ Cisco Webex มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับข้อมูลการลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือได้รับการพิจารณาว่า Account สำหรับใช้งาน Cisco Webex ของท่านมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม