ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์


เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง โปรดใช้หมายบัตรประชาชนไทย
+
=
โปรดระบุคำถามยืนยันตัวบุคคล โดยทำการบวกเลขที่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น 2 + 2 = 4

© 2566 งานเวชระเบียน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล.